O NAS

O Nas

6 marca 2013Komentowanie nie jest możliwe

PAW

KIM JESTEŚMY

Pracownia Alternatywnego Wychowania działa od 1996 roku. Założona została przez psychologów i pedagogów pragnących zmienić panujące w oświacie stosunki oraz praktykę nauczania i wychowania. PAW jest organizacją pożytku publicznego. Stowarzyszenie zajmuje się od lat socjoterapią. W ramach działalności Pracownia prowadzi placówki socjoterapeutyczne:

– Środowiskową Świetlicę Socjoterapeutyczną dla dzieci w wieku przedszkolnym,

– Środowiskową Świetlicę Socjoterapeutyczną dla dzieci w wieku szkolnym.

Dodatkowo Pracownia Alternatywnego Wychowania prowadzi Telefon Zaufania „Zakręt”.

„Zespół dyżurujących składa się z psychologów i pedagogów. Wszyscy ukończyliśmy dodatkowo szkolenie z zakresu socjoterapii i wszyscy czynnie pracujemy z dziećmi
i młodzieżą. Można dzwonić do nas z każdym problemem. Służymy naszym doświadczeniem
i wiedzą.” (źródło: http://www.pawlodz.org)

Razem z Polskim Towarzystwem Psychologicznym i Sekcją Socjoterapii Stowarzyszenie organizuje coroczne Ogólnopolskie Konferencje Socjoterapii. Są to jedne z największych tego typu inicjatyw w Polsce. Skierowane do ponad 200 nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów z całego kraju, pracujących na co dzień z dziećmi i młodzieżą metodą socjoterapii, są okazją do spotkania i wymiany doświadczeń tego środowiska.

Ponadto PAW prowadzi wydawnictwo. Pomysł na Wydawnictwo zrodził się w trakcie poszukiwań nowych metod pracy z dziećmi i młodzieżą. Zaowocowało to przetłumaczeniem oraz wydaniem po raz pierwszy w języku polskim książki Williama Glassera „Każdy uczeń może osiągnąć sukces”. Wynikiem współpracy Wydawnictwa PAW z Ogólnopolską Sekcją Socjoterapii przy PTP jest wydawanie i dystrybuowanie Zeszytów Socjoterapeutycznych, które mają na celu promowanie idei socjoterapii.

Głównym celem Pracowni Alternatywnego Wychowania jest stworzenie samodzielnej
i niezależnej finansowo placówki realizującej założenia programowe zgodne ze statutem oraz zadaniami publicznymi gminy i państwa.

Wiadomo od 2 lat, że instytucje takie jak PAW nie są w stanie jedynie w oparciu o środki gminy lub dofinansowania unijne utrzymać prowadzonej przez siebie działalności.

Jedną z gałęzi działalności Stowarzyszenia jest działalność szkoleniowa. Pracownia prowadzi:

 • Studia podyplomowe z zakresu socjoterapii we współpracy z Wyższą Szkołą Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie,

 • Kursy pedagogiczne dla czynnych zawodowo nauczycieli,

 • Szkołę Trenerów

 • Treningi psychologiczne m.in. Trening Postaw wobec Życia i Przemijania, Trening interpersonalny i wychowawczy, Trening o związkach.

Zajęcia prowadzą trenerzy z rekomendacją Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, absolwenci Szkoły Trenerów prowadzonej przez PAW, członkowie Ogólnopolskiej Sekcji Socjoterapii przy PTP, zrzeszeni w PAW, posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy szkoleniowej oraz w bezpośredniej pracy metodą socjoterapii z dziećmi i młodzieżą.

 

Wysoką jakość działalności Pracowni Alternatywnego Wychowania potwierdzają programy realizowane wspólnie z Urzędem Miasta Łodzi, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi, Regionalnym Centrum Polityki Społecznej, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Polskim Komitetem UNICEF, Fundacją dla Polski, Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii, PHARE, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, SNS – Pro Bono Poloniae i inne.

Przedmiotem działalności są również usługi szkoleniowe. W ofercie Pracowni znajdują się: cykle szkoleniowe w zakresie socjoterapii, Podyplomowe Studia Socjoterapeutyczne, Szkoła Trenerska, Indywidualne treningi (postaw wobec życia i umierania, o związkach, interpersonalny), warsztaty tematyczne (między innymi negocjacje, mediacje, motywacyjny, etapy rozwoju u dzieci, oraz wiele innych poprzedzonych treningiem interpersonalnym), konferencje, konsultacje zespołów, kurs pedagogiczny.

Cele działalności Pracowni w pracy z dziećmi i młodzieżą to:

 • Pomoc w codziennym pokonywaniu problemów szkolnych, rodzinnych
  i rówieśniczych,

 • Otoczenie dzieci opieką i dożywienie,

 • Organizowanie czasu wolnego,

 • Kształtowanie umiejętności pozwalających uniknąć zagrożenia demoralizacją
  i uzależnieniami,

 • Zmiana hierarchii wartości i wzorców zachowań (niepowielanie wzorców
  i schematów charakteryzujących środowiska patologiczne),

 • Przygotowanie do życia w społeczeństwie, zgodnie z obowiązującymi normami,

 • Pomoc terapeutyczną mającą na celu rozwój umiejętności interpersonalnych, zwiększenia otwartości emocjonalnej i samodzielności,

 • Zaspokojenie potrzeb miłości, akceptacji i bezpieczeństwa,

 • Rozwinięcie intelektu dziecka poprzez przygotowanie ich do realizacji obowiązku szkolnego i realizowania go w sposób niezakłócony,

 • Profilaktyka uzależnień od nikotyny, alkoholu i narkotyków,

 • Wspieranie ich rodzin poprzez organizowanie im pomocy socjalnej oraz udzielanie wsparcia psychologicznego,

 • Wpływanie na środowisko rodzinne we współpracy z pracownikami służb publicznych (pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, pedagodzy szkolni itp.),

 • Wspieranie inicjatyw na rzecz dzieci i młodzieży celem polepszenia ich sytuacji życiowej.

Powyższe cele są realizowane poprzez:

 • Wdrażanie kompleksowych programów pedagogicznych

(„Wyrównywanie Szans Edukacyjnych i Społecznych Dzieci i Młodzieży”, „Zapobieganie Przemocy i Zjawiskom Patogennym”, „Reintegracja Rodziny”, „Zapobieganie uzależnieniom”, „Szkolenia pracowników służb społecznych”),

 • Organizację i prowadzenie łódzkich placówek autorskich dla dzieci i młodzieży

(Świetlica Środowiskowa dla dzieci w wieku 3-6 lat, Świetlica Socjoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży w wieku 7-14 lat, Socjoterapeutyczny Klub Środowiskowy dla młodzieży powyżej 14 roku życia, Młodzieżowy Telefon Zaufania „Zakręt”, program pracy z rodzicami podopiecznych).

 • Współorganizowanie na zlecenie Ogólnopolskiej Sekcji Socjoterapii przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym Ogólnopolskich Konferencji Socjoterapii, których celem jest zintegrowanie środowiska ludzi pracujących w obszarze patologii
  i marginalizacji metodą socjoterapii,

 • Organizację i prowadzenie szkoleń dla wolontariuszy i stażystów chcących kształcić się w kierunku nabywania specjalistycznych umiejętności pracy z dziećmi tzw. “trudnymi”,

 • Prowadzenie Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli w celu doskonalenia i dokształcania nauczycieli, wychowawców publicznych i niepublicznych placówek oświatowych w zakresie socjoterapii, profilaktyki uzależnień, prowadzenia autorskich programów dydaktycznych, pracy zespołowej, przygotowania nauczycieli do pracy w zreformowanym systemie oświaty i pomocy społecznej,

 • Inspirowanie, wspieranie i patronowanie działalności innych placówek opiekuńczo-wychowawczych i oświatowych na terenie Polski min. Krakowskie Stowarzyszenie Ocalić Szansę, Stowarzyszenie Ocalić Szansę we Wrocławiu,

 • Inicjatywy realizowane na rzecz dzieci i młodzieży z całej Łodzi:

– program bezpośredniej pracy ulicznej z dziećmi i młodzieżą zagrożoną patologią we współpracy z francuską organizacją GPAS w latach 2002-2004,

– imprezy plenerowe np. Dzień Dziecka.

Efekty działalności PAW:

• Znaczne zmniejszenie liczby dzieci samotnie spędzającej czas na ulicach, niedożywionych, organizujących się w nieformalne grupy o charakterze patologicznym,

• Odczuwalne zmniejszenie liczby aktów wandalizmu oraz przestępstw dokonywanych przez dzieci i młodzież,

• Widoczne zmniejszenie liczby skierowań dzieci i młodzieży do placówek wychowawczych.

• Zapewnienie bezpośredniej pomocy i opieki dzieciom zaniedbanym i tzw. trudnym,

• Zwiększenie liczby promocji do klas następnych wśród podopiecznych oraz wybieranie nauki w szkołach średnich wśród absolwentów,

• Przeszkolenie około 2000 osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie umiejętności wychowawczych i socjoterapii oraz wyszkolenie i praktyczne przygotowanie do pracy opiekuńczej, wychowawczej i socjoterapeutycznej ok. 200 stażystów, którzy zasilili kadry łódzkich placówek opiekuńczo-wychowawczych,

• Stworzenie i zorganizowanie zintegrowanego systemu oddziaływań na dzieci i młodzież poprzez współpracę z rodzinami, wychowawcami, nauczycielami i pedagogami szkolnymi, kuratorami sądowymi i pracownikami socjalnymi,

• Upowszechnianie modelu pracy z dziećmi i młodzieżą opartego na dobrym, bezpośrednim kontakcie, więzi emocjonalnej i zaufaniu,

• Zaangażowanie grupy rodziców dzieci w realizacje programu aktywizacji zawodowej, na którego realizacje powierzono Pracowni środki z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,

• zakwalifikowanie prowadzonej przez PAW Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej do elitarnego programu „Sztuka, Nauka, Sport” wdrażanego przez Pro Bono Poloniae.

Pracownia Alternatywnego Wychowania współpracowała i współpracuje obecnie z różnymi instytucjami. Stowarzyszenie zostało wyróżnione przez Regionalne Centrum Pomocy Społecznej za aktywną pomoc i wkład pracy w realizację zadań z zakresu polityki społecznej oraz wspieranie na przestrzeni 10 lat działalności (kwiecień 2009). Fundacja Banku Zachodniego WBK wyróżniła Pracownię dyplomem uznania z podziękowaniami za udział w programie grantowym Bank Dziecięcych Uśmiechów II edycja (sierpień 2010). W grudniu 2012 r. Fundacja Partnerstwo dla Łodzi przyznała Pracowni nagrodę Złotej Wędki w konkursie „Łódzko – Odpowiedzialni” za projekt „Zdrowo w przyszłość”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: